Huyện Giao Thủy Nam Định tập trung phát triển mạnh công nghiệp giai đoạn 2021-2030

Huyện Giao Thủy Nam Định tập trung phát triển mạnh công nghiệp giai đoạn 2021-2030

Giao Thuỷ 2021-2030 phát triển 1 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp, thành lập thị trấn Đại Đồng trên cơ sở xã Hồng Thuận
UBND huyện Giao Thủy định hướng sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 theo 9 khu chức năng: Khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm, khu nuôi trồng thủy sản, khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, khu du lịch, khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn. Định hướng sử dụng đất cho các mục đích như xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, đất quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đất cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tao…
UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đồng chí Doãn Quang Hùng -Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Nhằm phát huy đồng bộ các điều kiện phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, phát triển nông nghiệp bền vững, hàng hóa gắn với hiện đại hóa nông thôn. Xây dựng các trung tâm kinh tế với chức năng chính là những hạt nhân thúc đẩy nông thôn phát triển, đảm bảo an ninh chính trị. UBND huyện có định hướng sử dụng đất theo các khu chức năng, trong đó:
 • Khu vực chuyên trồng lúa nước đến năm 2030 khoảng 5.000 ha, tập trung các địa phương như Giao Tiến, Giao Thịnh, Giao Hà, Giao Thanh…
 • Chuyển đổi 300 – 400 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm.
 • Khu vực chuyên nuôi trồng thủy sản, đến năm 2030 từ 5.400 – 5.500 ha, tập trung nhiều ở Cồn Lu, Cồn Ngạn, các địa phương như Bạch Long, Giao Thiện, Giao An…
 • Khu vực rừng phòng hộ khoảng 500 ha tập trung Cồn Lu, Cồn Ngạn và một phần ở Giao Long, Giao Thịnh, TT Quất Lâm.
 • Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2030 có 600-700 ha, trong đó hình thành khu công nghiệp Giao Thủy quy mô 350 – 400 ha thuộc xã Giao Châu, Giao Yến.
 • Phát triển 8 cụm công nghiệp thuộc địa bàn các xã Giao Thiện, Hồng Thuận, Giao Tiến, Giao Thanh, Giao Hải, Giao Long, Giao Tân, Giao Xuân.
 • Khu đô thị thương mại và dịch vụ thị trấn Quất Lâm phát triển thành đô thị loại IV, thị trấn Ngô Đồng là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa gắn với dịch vụ thương mại.
 • Thị trấn Đại Đồng (xã Hồng Thuận) là đô thị kinh tế, văn hóa gắn với việc hình thành các trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy.
 • Khu du lịch Quất Lâm xây dựng một số trung tâm dịch vụ du lịch, dịch vụ thể thao, nghỉ dưỡng.
 • Phát triển khu du lịch Giao Phong, Vườn quốc gia Xuân Thủy.
 • Khu nhà ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp, nông thôn dự kiến năm 2030 đất ở nông thôn tăng 400- 500 ha; các ngành nghề truyền thống không gây ô nhiễm môi trường tiếp tục phát triển trong các khu dân cư.
Bên cạnh đó, UBND huyện có định hướng sử dụng đất cho xây dựng trụ sở các cơ quan, đơn vị, đất quốc phòng, an ninh, giao thông, đất cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo, bãi xử lý chất thải…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Trên cơ sở đó, Phòng Tài nguyên – Môi trường cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung lại quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của các xã, thị trấn, cũng như của huyện. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn chia giai đoạn sử dụng đất theo giai đoạn từ 2021 – 2025 và 2026 – 2030. Cán bộ địa chính tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch có tầm nhìn xa, dài hạn. Từ đó, tạo điều kiện UBND huyện sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
Theo Trần Lý & FB Nam định 360