Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Hải Hậu Nam Định 2020 – 2025

Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng, xây dựng Hải Hậu, đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu (Hải Hậu mục tiêu bình quân thu nhập đầu người đạt 100 triệu vào năm 2025); tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Hải Hậu Nam Định giai đoạn 2020 – 2025:

 • Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 13,2%/năm.
 • Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng Hải Hậu tăng bình quân 19,1%/năm.
 • Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng.
 • Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 đạt 900 tỷ đồng.
 • Năm 2021 đạt huyện NTM nâng cao; năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu “Sáng – xanh – sạch – đẹp để phát triển bền vững”
Thành tựu kinh tế xã hội huyện Hải Hậu năm 2020:
 • Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 8,3%/năm
 • Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng
 • Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng.
 • Giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác năm 2020 đạt 135 triệu đồng (nếu tính cả diện tích nuôi trồng thủy sản thì giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 180 triệu đồng/ha).
 • Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng (giá so sánh 2010) tăng bình quân 19,9%/năm.
 • Thu ngân sách thường xuyên trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm so với dự toán tỉnh giao.

Giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, chất lượng các tiêu chí được nâng lên; diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới sáng – xanh – sạch – đẹp. Đến nay, cả 546 xóm, tổ dân phố đều đạt NTM bền vững và phát triển; 2 xóm đạt NTM kiểu mẫu, 3 xã và 100 xóm cơ bản đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu; bình quân chung toàn huyện đạt 18/19 tiêu chí, trong đó 18 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí, 15 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao.
Ngày 23-6-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hậu đạt chuẩn huyện NTM; là một trong 5 huyện NTM đầu tiên của cả nước, nhưng là huyện duy nhất có 100% số xã, thị trấn cùng đạt chuẩn NTM.
Hiện có 35 doanh nghiệp đầu tư tại 3 cụm công nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, thu hút trên 19 nghìn lao động.
Nguồn báo Nam Định